Polityka Prywatności

 

Postanowienia ogólne

1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z  serwisu dostępnego pod adresem www.likelov.pl, ( dalej Serwis).

2.     Administratorem danych osobowych (dalej Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest RWS PARTNERS Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 2 ( dalej Administrator).

3.     Administrator przetwarza Dane Osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), (dalej RODO).

 

Gromadzenie danych

4.     Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Klienta mogą być wykorzystane w celu:

a.    Rejestracji w Serwisie;

b.    zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówień,

c.    wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;

d.    dochodzenia roszczeń prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO, oraz art. 9 ust.2 lit. f RODO,

e.     ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Klienta oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Klienta,

f.   marketingu Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy.

5.     Przetwarzaniu podlegają następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres IP, numer rachunku bankowego, pliki cookies, a w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą także nazwa firmy oraz NIP.

 

Przetwarzanie Danych Osobowych

6.     Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

7.     Podanie Danych Osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. Odmowa podania Danych Osobowych  niezbędnych do realizacji zamówienia lub brak zgody na ich przetwarzanie, może uniemożliwić zawarcie umowy lub jej realizację. 

8.     Przetwarzanie Danych osobowych w celu realizowania działań marketingowych, może polegać na:

- wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Klienta;

- przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działaniach telemarketingowych;

- profilowaniu, czyli automatycznemu przetwarzaniu danych umożliwiającemu dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Klienta.

9.     Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności operatorom pocztowym i firmom przewozowym w celu wysyłki zamówionych towarów. Dane Osobowe Klientów mogą zostać także powierzone: dostawcom usług płatniczych,  firmom prowadzącym rachunkowość, kancelariom prawnym, dostawcom usług mailingowych.

10.  Dane Osobowe nie będą udostępniane innym osobom bez  wyraźnej  zgody Klienta. Bez zgody Klienta jego dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych, w zakresie tego żądania.

11.   Gromadzone dane osobowe Klientów nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich.

 

Prawa Klienta

12.  Klient w zakresie przetwarzania jego Danych Osobowych posiada uprawnienia:

1)     dostępu do danych;

2)     sprostowania danych;

3)     usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać e-mail na adres: @: likelov@likelov.pl; m:+ 48 787 506 138 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie w Koncie Klienta lub pocztą na adres Siedziby Spółki RWS PARTNERS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 2

 

Pliki Cookies

14.  Serwis, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta.

15.  Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

· ułatwienia Klientowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

· późniejszego skojarzenia Klienta w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

· dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

16.  W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

17.   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tzw. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Klienta. Klient może sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

18.  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

19.   Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Zabezpieczenie Danych Osobowych

20.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mu Danych Osobowych  Administrator:

a)      stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

b)     opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

 

Okres przetwarzania Danych Osobowych

21.  Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane  przez okres wynoszący 6 lat  od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę z Klientem.  Okres przechowywania Danych Osobowych mogą być przechowywane przez okres dłuższy, jeżeli obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania.

 

Postanowienia końcowe

22.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Klienci będą informowani na stronie Serwisu.

23.  W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.