Regulamin Sklepu internetowego likelov.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://likelov.pl/strona/3-regulamin
 • Sklep – witryna internetowa działająca pod adresem https://likelov.pl
 • Sprzedawca – RWS PARTNERS sp. z o.o., z siedzibą pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 2, zarejestrowana w rejestrze Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000966974, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 9372742843, REGON: 521783160 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, e-mail: likelov@likelov.pl., m: +48 787493517;
 • Towar – rzecz oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie.
 • Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

§2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

3. Wszystkie ceny towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, co oznacza, że zawierają w sobie wszystkie obowiązujące podatki i daniny publiczne. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy towarów.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta jest umożliwienie mu złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia z Sprzedawcą umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zwanej dalej Umową.

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w Sklepie jest dobrowolne i odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej dyspozycji podczas składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Klient może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.

5. Sprzedawca świadczy też za zgodą Klienta usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu informacji handlowych i ofert promocyjnych. Umowa na świadczenie tej usługi jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Klienta podany w jego oświadczeniu o wyrażeniu tej zgody i obowiązuje aż do chwili złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z usługi Newsletter.

6. Usługi: umożliwienia złożenia zamówienia, założenia i utrzymywania konta oraz Newsletter świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży towaru zawierane za pośrednictwem Sklepu.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: likelov@likelov.pllub pisemnie na adres siedziby Spółki RWS PARTNERS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 2 lub adres magazynu głównego RWS PARTNERS sp. z o.o. ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 28b, 32-651 Nowa Wieś . W reklamacji Klient powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na jego adres e-mail lub korespondencyjny wskazany w reklamacji.

§4 Składanie zamówienia

1. Sprzedawca realizuje zamówienia z wysyłką na adres dostawy na terytorium Polski.

2. Zamówienia w Sklepie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej.

3. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub bez rejestracji.

4. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto w Sklepie. Klient może założyć konto poprzez zaznaczenie odpowiedniej dyspozycji w procesie składania zamówienia.  

5. Jeżeli Klient posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu. 

6. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się z Sprzedawcą.

7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta  prowadzące do zawarcia z Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru.

§5 Płatności

1. Opłacenie zamówienia jest możliwe:
a) za pośrednictwem zewnętrznych dostawców rozwiązań płatniczych, wskazanych na stronie internetowej Sklepu w procesie składania zamówienia,
b) za pobraniem przy odbiorze zamówionego towaru.

2. Do każdego zakupu generowana jest faktura, która zostanie doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§6 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia:
a) po potwierdzeniu zamówienia, w przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze;
b) po otrzymaniu wpłaty na konto – w przypadku wyboru płatności przelewem;
c) przy płatnościach elektronicznych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za transakcję.

3. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatnością elektroniczną zamówienie zostanie automatycznie usunięte, jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 48 h od daty jego złożenia.

4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta w sposób, który został przez niego wybrany, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, w sytuacji gdy wysłał Towar na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, a adres ten okazał się niewłaściwy. 

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient powinien zażądać od przewoźnika spisania właściwego protokołu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą roszczeń z tego tytułu.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: likelov@likelov.pl lub pocztą na adres siedziby Spółki RWS PARTNERS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 2 lub na adres magazynu głównego RWS PARTNERS sp. z o.o. ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 28b, 32-651 Nowa Wieś . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny pod poniższym linkiem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

WZÓR FORMULARZA ZWROTU - PDF

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki towaru, z zastrzeżeniem ust. 7.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru.

7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9. W wypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.

10. Zwracane Towary oraz dołączone do nich akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania i powinny być zapakowane w oryginalne opakowanie oraz posiadać wszystkie oryginalne metki producenta Towaru.  

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów;
a) w których  przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w których  przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar zgodny z umową .

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient będący konsumentem, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z umową. Sprzedawca może zamiast zaproponowanego przez Klienta usunięcia wady wymienić Towar na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru usunąć wady, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o ceny albo o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy:

 • 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
 • 2) Sprzedawca bezskutecznie próbował doprowadzić Towar do stanu zgodnego z umową;
 • 3) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 • 4) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową;
 • 5) z oświadczenia Sprzedawcy wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

9. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może wypełnić formularz reklamacyjny, dostępny pod poniższym linkiem i przesłać go na adres e-mail likelov@likelov.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki RWS PARTNERS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 2 lub adres magazynu głównego RWS PARTNERS sp. z o.o. ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 28b, 32-651 Nowa Wieś lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądanie czego oczekuje od Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową. Reklamowany Towar z pisemnym zgłoszeniem reklamacji oraz dowodem jego zakupu należy przesłać na adres magazynu głównego RWS PARTNERS sp. z o.o. ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 28b, 32-651 Nowa Wieś

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI - PDF

10. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy oraz koszt ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

12. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w przypadku transakcji zawartych z Klientami nie posiadającymi statusu Konsumentów. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują jednak zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje związane z uszkodzeniami przesyłek kurierskich będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego w obecności kuriera przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może spowodować odmowę uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę.

§9 Zawieszenie świadczenia usługi

Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego zawieszenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. 

§10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://likelov.pl/strona/2-polityka-prywatnosci

§11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zawartość stron internetowych Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2023 roku.